Privacyverklaring

Informatie conform § 5 TMG (Telemediengesetz, Duitse telemediawet)

WIPOTEC-OCS GmbH
Adam-Hoffmann-Str. 26
67657 Kaiserslautern

Handelsregister: HRB 4120
Registratierechtbank: Kaiserslautern

Vertegenwoordigd door:
Theo Düppre

 

Contact
Telefoon: +49 (631) 34146-0
E-mail: info@wipotec.com

Btw-identificatienummer
Btw-identificatienummer conform § 27 a Umsatzsteuergesetz (Duitse wet op de omzetbelasting):
DE180249046

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 lid 2 RStV (Rundfunkstaatsvertrag, Duits nationaal omroepverdrag)

WIPOTEC-OCS GmbH
Adam-Hoffmann-Str. 26
67657 Kaiserslautern
E-mail: marketing(at)wipotec.com

 

 

Geschillenbeslechting voor consumenten/universeel bemiddelingsorgaan

Wij zijn niet bereid of verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een bemiddelingsorgaan voor consumenten.

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over het thema gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring, die onder deze tekst is vermeld.

Gegevensregistratie op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Zijn contactgegevens kunt u vinden in de paragraaf "Aanwijzing m.b.t. de verantwoordelijke" in deze privacyverklaring.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u deze aan ons meedeelt. Hierbij kan het bijv. om gegevens gaan die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming bij het bezoek van de website door onze IT-systemen geregistreerd. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip waarop de pagina is opgevraagd). De registratie van deze gegevens vindt automatisch plaats, zodra u deze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze beschikbaarstelling van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te krijgen over herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt bovendien een recht om de rectificatie of wissing van deze gegevens te verlangen. Als u een toestemming voor de gegevensverwerking hebt verleend, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Bovendien hebt u het recht onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Verder hebt u een recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Hierover en voor andere vragen over het thema gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen.

Analysetools en tools van derde aanbieders

Bij het bezoek van deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende privacyverklaring.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt bij een externe dienstverlener gehost (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden geregistreerd, worden op de servers van de hoster opgeslagen. Hierbij kan het vooral gaan om IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en overige gegevens, die via een website worden gegenereerd.

De inzet van de hoster vindt plaats ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst jegens onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 punt b) AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiëntie beschikbaarstelling van ons online aanbod door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 punt f) AVG).

Onze hoster zal uw gegevens slechts verwerken voor zover dit voor het vervullen van zijn prestatieverplichtingen vereist is en onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Wij zetten de volgende hoster in:
folz. Communication & networks GmbH
Pfeifertälchen 16
67659 Kaiserslautern

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en met deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring licht toe welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Deze privacyverklaring licht ook toe hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij de communicatie via e-mail) hiaten in de beveiliging kan vertonen. Een sluitende bescherming van gegevens tegen de toegang door derden is niet mogelijk.

Aanwijzing m.b.t. de verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

WIPOTEC-OCS GmbH
Adam-Hoffmann-Str. 26
67657 Kaiserslautern

Telefoon: +49 (631) 34146-0
E-Mail: info@wipotec.com

Verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.).

 

 

Bewaringstermijn

Voor zover binnen deze privacyverklaring geen specifiekere bewaringstermijn is genoemd, blijven uw persoonsgegevens bij ons tot het doel voor de gegevensverwerking vervalt. Als u een gerechtvaardigd wisverzoek doet gelden of een toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, indien wij geen andere wettelijk toegestane redenen voor de opslag van uw persoonsgegevens hebben (bijv. fiscaal- of handelsrechtelijke bewaringstermijnen); in het laatstgenoemde geval vindt de wissing plaats na het wegvallen van deze redenen.

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Jens Paul
Nemesis Consulting GmbH
Carl-Schurz-Straße 21-23
66953 Pirmasens

E-Mail: privacy(at)nemesisconsulting.de

Aanwijzing m.b.t. de doorgifte van gegevens naar de VS

Op onze website zijn onder andere tools geïntegreerd van bedrijven die in de VS gevestigd zijn. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens aan de VS-servers van de betreffende bedrijven worden doorgegeven. Wij wijzen erop dat de VS geen veilig derde land als bedoeld in het EU-recht inzake gegevensbescherming zijn. VS-bedrijven zijn ertoe verplicht persoonsgegevens aan veiligheidsautoriteiten af te geven, zonder dat u als betrokkene hiertegen gerechtelijke stappen zou kunnen ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat VS-autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens die zich op VS-servers bevinden voor toezichtdoeleinden verwerken, analyseren en permanent opslaan. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

 

Intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocedures zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds verleende toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking plaatsvond, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht van bezwaar tegen de gegevensverzameling in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 AVG)

Als de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van art. 6 lid 1 punt e) of f) AVG, hebt u te allen tijde het recht, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; dit geldt ook voor een profilering op basis van deze bepalingen. De betreffende rechtsgrond waarop een verwerking berust, vindt u in deze privacyverklaring. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw betreffende persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is bedoeld voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen (bezwaar volgens art. 21 lid 1 AVG).

Als uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, dan hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing; dat geldt ook voor profilering, voor zover deze met dergelijke direct marketing in verband staat. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer ten behoeve van direct marketing gebruikt (bezwaar volgens art. 21 lid 2 AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van overtredingen van de AVG hebben de betrokkenen een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waarin hun verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de mogelijke overtreding is gelegen. Het recht om een klacht in te dienen bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit alleen voor zover het technisch haalbaar is.

 

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze pagina gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als site-exploitant verzendt, een SSL- resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het veranderen van de adresregel van de browser van "http://" in "https://" en aan het slot-symbool in uw adresbalk.

Als de SSL- resp. TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden meegelezen.

 

Inzage, wissing en rectificatie

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op kosteloze inzage in uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en evt. een recht op rectificatie of wissing van deze gegevens. Hierover en voor andere vragen over het thema persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Hiervoor kunt u altijd contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij in de regel tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurde/gebeurt, kunt u in plaats van de wissing de beperking van de gegevensverwerking verlangen.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze voor de uitoefening, onderbouwing of instelling van rechtsvorderingen nodig hebt, hebt u het recht in plaats van de wissing de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.
  • Als u een bezwaar volgens art. 21 lid 1 AVG hebt gemaakt, moet er een afweging tussen uw en onze belangen worden gemaakt. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen zwaarder wegen, hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de bewaring ervan – slechts verwerkt worden met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

 

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Het gebruik van in het kader van de plicht tot publicatie van een colofon gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiematerialen wordt hierbij verboden. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen bij de ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door spam-e-mails.

4. Gegevensregistratie op deze website

Cookies

Onze internetpagina's gebruiken zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en richten op uw eindapparaat geen schade aan. Zij worden tijdelijk voor de duur van een sessie (session-cookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Session-cookies worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen, tot u deze zelf wist of er een automatische wissing door uw webbrowser plaatsvindt.

Voor een deel kunnen ook cookies van derde bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen, als u onze pagina betreedt (third-party-cookies). Deze maken voor ons of voor u het gebruik mogelijk van bepaalde diensten van het derde bedrijf (bijv. cookies voor de afhandeling van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden functioneren (bijv. de winkelmandfunctie of de weergave van video's). Andere cookies dienen om het gebruikersgedrag te analyseren of reclame weer te geven.

Cookies die voor de uitvoering van de elektronische communicatieprocedure (noodzakelijke cookies) of voor de beschikbaarstelling van bepaalde, door u gewenste functies (functionele cookies, bijv. voor de winkelmandfunctie) of voor het optimaliseren van de website (bijv. cookies voor de meting van het webpubliek) noodzakelijk zijn, worden op basis van art. 6 lid 1 punt f) AVG opgeslagen, indien geen andere rechtsgrond wordt aangegeven. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Indien een toestemming voor de opslag van cookies is aangevraagd, vindt de opslag van de betreffende cookies uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 punt a) AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen per geval toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten alsmede het automatische wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies van derde bedrijven of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover in het kader van deze privacyverklaring afzonderlijk informeren en evt. een toestemming aanvragen.

Cookie-toestemming met Consent Manager Provider

Onze website gebruikt de cookie-consent-technologie van Consent Manager Provider, om uw toestemming voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat in te winnen en deze conform de voorschriften inzake gegevensbescherming te documenteren. Aanbieder van deze technologie is Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Zweden, website: https://www.consentmanager.de (hierna "Consent Manager Provider").

Als u onze website betreedt, wordt er een verbinding met de servers van Consent Manager Provider tot stand gebracht, om uw toestemmingen en overige verklaringen m.b.t. het cookie-gebruik in te winnen. Vervolgens slaat Consent Manager Provider een cookie in uw browser op, om de verleende toestemmingen resp. de intrekking ervan bij u te kunnen indelen. De zo geregistreerde gegevens worden opgeslagen tot u ons verzoekt om de wissing, het Consent Manager Provider-cookie zelf wist of het doel voor de gegevensopslag vervalt. Dwingende wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

De inzet van Consent Manager Provider vindt plaats om de wettelijk voorgeschreven toestemmingen voor het gebruik van cookies in te winnen. Rechtsgrond hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 punt c) AVG.

 

Overeenkomst over opdrachtverwerking

Wij hebben een overeenkomst over opdrachtverwerking met Consent Manager Provider gesloten. Hierbij gaat het om een overeenkomst die is voorgeschreven op grond van gegevensbescherming. Deze overeenkomst waarborgt dat Consent Manager Provider de persoonsgegevens van onze websitebezoekers uitsluitend volgens onze instructies en met inachtneming van de AVG verwerkt.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier aanvragen doet toekomen, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daar aangegeven contactgegevens ten behoeve van de behandeling van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 punt b) AVG, indien uw aanvraag samenhangt met de uitvoering van een overeenkomst of nodig is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle overige gevallen berust de verwerking op ons gerechtvaardigde belang bij de effectieve behandeling van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 punt f) AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a) AVG) indien deze is aangevraagd.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons, tot u ons om de wissing verzoekt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na afgesloten behandeling van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaringstermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag via e-mail, telefoon of fax

Als u via e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortkomende persoonsgegevens (naam, aanvraag) ten behoeve van de behandeling van uw verzoek bij ons opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 punt b) AVG, indien uw aanvraag samenhangt met de uitvoering van een overeenkomst of nodig is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle overige gevallen berust de verwerking op ons gerechtvaardigde belang bij de effectieve behandeling van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 punt f) AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a) AVG) indien deze is aangevraagd.

De door u aan ons via contactaanvragen toegezonden gegevens blijven bij ons, tot u ons om de wissing verzoekt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na afgesloten behandeling van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaringstermijnen – blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op deze website registeren, om aanvullende functies op de pagina te gebruiken. De daartoe ingevoerde gegevens gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van het gebruik van het betreffende aanbod of de betreffende dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De bij de registratie opgevraagde verplichte informatie moet volledig worden opgegeven. Anders zullen wij de registratie weigeren.

Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld bij de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres, om u langs deze weg te informeren.

De verwerking van de bij de registratie ingevoerde gegevens vindt plaats ten behoeve van de uitvoering van de door de registratie gefundeerde gebruiksverhouding en evt. voor het voorbereiden van verdere overeenkomsten (art. 6 lid 1 punt b) AVG).

De bij de registratie geregistreerde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op deze website geregistreerd bent en worden aansluitend gewist. Wettelijke bewaringstermijnen blijven onaangetast.

5. Sociale media

LinkedIn plug-in

Deze website gebruikt functies van het netwerk LinkedIn. Aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Bij iedere oproep van een pagina van deze website, die functies van LinkedIn bevat, wordt een verbinding met servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn wordt erover geïnformeerd dat u deze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u de "Recommend-button" van LinkedIn aanklikt en op uw account bij LinkedIn bent ingelogd, kan LinkedIn uw bezoek op deze website bij u en uw gebruikersaccount indelen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik hiervan door LinkedIn.

Het gebruik van de LinkedIn plug-in vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 punt f) AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid op de sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is aangevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 punt a) AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS wordt gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-commissie. Details vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

6. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt het de website-exploitant mogelijk het gedrag van de websitebezoekers te analyseren. Hierbij ontvangt de website-exploitant verschillende gebruiksgegevens, zoals pagina-oproepen, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden door Google evt. in een profiel samengevat, dat is ingedeeld bij de betreffende gebruiker resp. bij diens eindapparaat.

Google Analytics gebruikt technologieën die de herkenning van de gebruiker ten behoeve van de analyse van het gebruikersgedrag mogelijk maken (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google geregistreerde informatie over het gebruik van deze website wordt normaliter naar een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze analysetool vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 punt f) AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is aangevraagd (bijv. een toestemming voor de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 punt a) AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS wordt gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort vóór de doorgifte naar de VS. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.
 

Browser-plug-in

U kunt de registratie en verwerking van uw gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die via de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Opdrachtverwerking

Wij hebben met Google een overeenkomst met betrekking tot opdrachtverwerking gesloten en implementeren de strenge voorschriften van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.
 

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website gebruikt de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics, om de websitebezoekers passende reclameadvertenties binnen het Google-reclamenetwerk te kunnen tonen. Daardoor kunnen rapporten worden opgesteld die uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van de paginabezoekers bevatten. Deze gegevens zijn afkomstig uit op interesses gebaseerde reclame van Google en uit bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet bij een bepaalde persoon worden ingedeeld. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of de registratie van uw gegevens door Google Analytics zoals beschreven in het punt "Bezwaar tegen gegevensregistratie" in het algemeen verbieden.
 

Bewaringstermijn

Bij Google opgeslagen gegevens op gebruikers- en gebeurtenisniveau, die aan cookies, gebruikersidentificatiecodes (bijv. user-ID) of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID) zijn gekoppeld, worden na 14 maanden geanonimiseerd resp. gewist. Details hierover vindt u via de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en.

Google Ads

Der Websitebetreiber verwendet Google Ads. Google Ads ist ein Online-Werbeprogramm der Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads ermöglicht es uns Werbeanzeigen in der Google-Suchmaschine oder auf Drittwebseiten auszuspielen, wenn der Nutzer bestimmte Suchbegriffe bei Google eingibt (Keyword-Targeting). Ferner können zielgerichtete Werbeanzeigen anhand der bei Google vorhandenen Nutzerdaten (z.B. Standortdaten und Interessen) ausgespielt werden (Zielgruppen-Targeting). Wir als Websitebetreiber können diese Daten quantitativ auswerten, indem wir beispielsweise analysieren, welche Suchbegriffe zur Ausspielung unserer Werbeanzeigen geführt haben und wie viele Anzeigen zu entsprechenden Klicks geführt haben.

Die Nutzung von Google Ads erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer möglichst effektiven Vermarktung seiner Dienstleistung Produkte.

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google conversion tracking

Deze website gebruikt Google conversion tracking. Aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google conversion tracking kunnen Google en wij herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. Zo kunnen wij bijvoorbeeld analyseren welke buttons op onze website hoe vaak zijn aangeklikt en welke producten bijzonder vaak zijn bekeken of gekocht. Deze informatie dient voor het opstellen van conversion-statistieken. Wij vernemen het totaalaantal gebruikers dat op onze advertenties heeft geklikt en welke acties zij hebben uitgevoerd. Wij ontvangen geen informatie waarmee wij de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google zelf gebruikt voor de identificatie cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën.

Het gebruik van Google conversion tracking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 punt f) AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is aangevraagd (bijv. een toestemming voor de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 punt a) AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google conversion tracking vindt u in de gegevensbeschermingsbepalingen van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Mouseflow

This website uses Mouseflow, a web analysis tool of Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen, Denmark ("Mouseflow ApS") to record randomly selected individual visits. This creates a log of mouse movements, mouse clicks and keyboard interaction with the intention of reproducing individual visits to this website randomly as session replays as well as analysing them in the form of heatmaps and deriving potential improvements for this website. We process your personal data based on the consent you have given (Article 6 (1) (a) GDPR) to use Mouseflow to analyse your website behaviour. You can revoke your consent at any time by deleting the cookie/customising via our cookie banner. You can also deactivate tracking by using opt-out (mouseflow.com/de/opt-out).

When you visit our website, we record clicks, mouse movements, hovering, scrolling, browser, device (desktop/tablet/mobile), language, operating system, screen resolution, duration of visit, navigation (URLs), page content (HTML), ISP and location (city, state/region, country), keystrokes (only for non-EU/EEA data subjects in non-EU/EEA accounts and never for passwords, numbers or excluded fields), referrer URL, visitor type, (first-time visitor/returner), individual tags or variables, responses in the feedback tool and transmit them to Mouseflow ApS for analysis. The data is stored for a maximum of 12 months.

7. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden, hebben wij van u een e-mailadres nodig en informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar van het aangegeven e-mailadres bent en met het ontvangen van de nieuwsbrief akkoord gaat. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van de aangevraagde informatie. Wij geven deze gegevens niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a) AVG). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik hiervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de "Afmelden"-link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocedures die reeds plaatsgevonden hebben, blijft onaangetast door de intrekking.

De door u ten behoeve van het abonnement op de nieuwsbrief bij ons opgeslagen gegevens worden door ons tot en met uw afmelding voor de nieuwsbrief bij ons resp. bij de nieuwsbriefserviceprovider opgeslagen en na het afmelden voor de nieuwsbrief of na het vervallen van het doel uit de nieuwsbriefverzendlijst gewist. Wij behouden ons het recht voor om e-mailadressen uit onze nieuwsbriefverzendlijst naar eigen goeddunken in het kader van ons gerechtvaardigde belang volgens art. 6 lid 1 punt f) AVG te wissen of te blokkeren.

Na uw afmelding voor de nieuwsbriefverzendlijst wordt uw e-mailadres bij ons resp. bij de nieuwsbriefserviceprovider evt. in een blacklist opgeslagen, om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de blacklist worden alleen voor dit doel gebruikt en niet met andere gegevens gecombineerd. Dit dient zowel uw belang als ook ons belang bij de naleving van de wettelijke voorschriften bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang als bedoeld in art. 6 lid 1 punt f AVG). De opslag in de blacklist is voor onbepaalde duur. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigde belang.

MailChimp

Deze website gebruikt de diensten van MailChimp voor het verzenden van nieuwsbrieven. Aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

MailChimp is een dienst waarmee o.a. het verzenden van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Als u gegevens ten behoeve van het nieuwsbriefabonnement invoert (bijv. e-mailadres), worden deze op de servers van MailChimp in de VS opgeslagen.

Met behulp van MailChimp kunnen wij onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Als u een met MailChimp verzonden e-mail opent, maakt een bestand (zgn. web beacon) in de e-mail verbinding met de servers van MailChimp in de VS. Zo kan worden vastgesteld of een nieuwsbriefbericht is geopend en welke links evt. zijn aangeklikt. Bovendien wordt technische informatie geregistreerd (bijv. tijdstip van het oproepen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden ingedeeld bij de betreffende nieuwsbrief-ontvanger. Ze is uitsluitend bedoeld voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter aan te passen aan de interesses van de ontvangers.

Als u geen analyse door MailChimp wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor stellen wij in ieder nieuwsbriefbericht een overeenkomstige link beschikbaar. Verder kunt u zich ook direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a) AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door uzelf af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocedures die reeds plaatsgevonden hebben, blijft onaangetast door de intrekking.

De door u ten behoeve van het abonnement op de nieuwsbrief bij ons opgeslagen gegevens worden door ons tot en met uw afmelding voor de nieuwsbrief bij ons resp. bij de nieuwsbriefserviceprovider opgeslagen en na het afmelden voor de nieuwsbrief uit de nieuwsbriefverzendlijst gewist. Gegevens die voor andere doelen bij ons zijn opgeslagen, worden hierdoor niet aangetast.

De gegevensoverdracht naar de VS wordt gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-commissie. Details vindt u hier: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#9._Jurisdiction-Specific_Terms.

Na uw afmelding voor de nieuwsbriefverzendlijst wordt uw e-mailadres bij ons resp. bij de nieuwsbriefserviceprovider evt. in een blacklist opgeslagen, om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de blacklist worden alleen voor dit doel gebruikt en niet met andere gegevens gecombineerd. Dit dient zowel uw belang als ook ons belang bij de naleving van de wettelijke voorschriften bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang als bedoeld in art. 6 lid 1 punt f AVG). De opslag in de blacklist is voor onbepaalde duur. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigde belang.

Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsbepalingen van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

 

Sluiting van een Data Processing Agreement

Wij hebben een zgn. "Data Processing Agreement" met MailChimp gesloten, waarin wij MailChimp verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en deze gegevens niet aan derden door te geven.

8. Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide privacymodus

Deze website integreert video's van YouTube. Exploitant van de pagina's is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide privacymodus. Deze modus zorgt er volgens YouTube voor dat YouTube geen informatie over de bezoekers op deze website opslaat, voordat deze de video bekijken. Het doorgeven van gegevens aan YouTube-partners wordt door de uitgebreide privacymodus daarentegen niet dwingend uitgesloten. Zo brengt YouTube – ongeacht of u een video bekijkt – een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk tot stand.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u op uw YouTube-account bent ingelogd, geeft u YouTube de mogelijkheid uw surfgedrag direct in te delen bij uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen door bij uw YouTube-account uit te loggen.

Verder kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device fingerprinting) toepassen. Op deze manier kan YouTube informatie over bezoekers van deze website ontvangen. Deze informatie wordt o.a. gebruikt om videostatistieken vast te leggen, de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en fraudepogingen te verhinderen.

Eventueel kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingsprocedures in werking worden gezet, waarop wij geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang als bedoeld in art. 6 lid 1 punt f) AVG. Indien een overeenkomstige toestemming is aangevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 punt a) AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in de privacyverklaring van Youtube op: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

9. Audio- en videoconferenties

Gegevensverwerking

Voor de communicatie met onze klanten gebruiken wij onder andere onlineconferentietools. De afzonderlijke door ons gebruikte tools worden hieronder vermeld. Als u met ons door middel van video- of audioconferentie via internet communiceert, worden uw persoonsgegevens door ons en door de aanbieder van de betreffende conferentietool geregistreerd en verwerkt.

De conferentietools registreren daarbij alle gegevens die u voor het gebruik van de tools beschikbaar stelt/inzet (e-mailadres en/of uw telefoonnummer). Verder verwerken de conferentietools de duur van de conferentie, begin en einde (tijd) van de deelname aan de conferentie, aantal deelnemers en overige "contextinformatie" in verband met de communicatieprocedure (metagegevens).

Bovendien verwerkt de aanbieder van de tool alle technische gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van de online communicatie. Dit omvat in het bijzonder IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, apparaattype, besturingssysteemtype en -versie, client-versie, cameratype, microfoon of luidspreker alsmede het type verbinding.

Indien binnen de tool inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of op een andere manier beschikbaar wordt gesteld, wordt deze eveneens op de servers van de tool-aanbieders opgeslagen. Tot dergelijke inhoud behoren in het bijzonder cloud-opnames, chat-/instantberichten, voicemails, geüploade foto's en video's, bestanden, whiteboards en andere informatie die tijdens het gebruik van de dienst wordt gedeeld.

Houd er rekening mee dat wij niet volledig invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocedures van de gebruikte tools. Onze mogelijkheden richten zich in beslissende mate naar het ondernemingsbeleid van de betreffende aanbieder. Verdere aanwijzingen m.b.t. de gegevensverwerking door de conferentietools vindt u in de privacyverklaringen van de telkens toegepaste tools, die wij onder deze tekst hebben vermeld.

Doel en rechtsgronden

De conferentietools worden gebruikt om met toekomstige of bestaande contractpartners te communiceren of bepaalde prestaties jegens onze klanten aan te bieden (art. 6 lid 1 zin 1 punt b) AVG). Verder dient het gebruik van de tools de algemene vereenvoudiging en versnelling van de communicatie met ons resp. met ons bedrijf (gerechtvaardigd belang als bedoeld in art. 6 lid 1 punt f) AVG). Voor zover een toestemming is aangevraagd, vindt het gebruik van de betreffende tools plaats op basis van deze toestemming; de toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.
 

Bewaringstermijn

De direct door ons via de video- en conferentietools geregistreerde gegevens worden van onze systemen gewist zodra u ons om de wissing verzoekt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat tot u deze wist. Dwingende wettelijke bewaringstermijnen blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de bewaringstermijn van uw gegevens die door de exploitanten van de conferentietools voor eigen doeleinden worden opgeslagen. Informeer voor details hierover direct bij de exploitanten van de conferentietools.

Gebruikte conferentietools

Wij gebruiken de volgende conferentietools:

GoToMeeting

Wij gebruiken GoToMeeting. Aanbieder is LogMeIn, Inc., 320 Summer Street Boston, MA 02210, VS. Details over de gegevensverwerking vindt u in de privacyverklaring van GoToMeeting: https://www.logmeininc.com/legal/privacy.

De gegevensoverdracht naar de VS wordt gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-commissie. Details vindt u hier: https://logmeincdn.azureedge.net/legal/lmi-customer-dpa.pdf.

 

Sluiting van een overeenkomst over opdrachtverwerking

Wij hebben met de aanbieder van GoToMeeting een overeenkomst met betrekking tot opdrachtverwerking gesloten en implementeren de strenge voorschriften van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van GoToMeeting volledig.

10. Eigen diensten

Omgang met sollicitantgegevens

Wij bieden u de mogelijkheid bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, per post of via het online sollicitatieformulier). Hierna informeren wij u over omvang, doel en gebruik van uw in het kader van het sollicitatieproces verzamelde persoonsgegevens. Wij verzekeren dat de verzameling, verwerking en het gebruik van uw gegevens plaatsvindt in overeenstemming met geldend recht inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Omvang en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie doet toekomen, verwerken wij uw daarmee verbonden persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities in het kader van sollicitatiegesprekken, etc.), voor zover dit nodig is voor de beslissing over het tot stand brengen van een dienstbetrekking. Rechtsgrond hiervoor is § 26 BDSG-nieuw (Bundesdatenschutzgesetz, Duitse wet inzake gegevensbescherming) volgens Duits recht (voorbereiding van een dienstbetrekking), art. 6 lid 1 punt b) AVG (algemene contractvoorbereiding) en – indien u een toestemming hebt verleend – art. 6 lid 1 punt a) AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf uitsluitend doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de behandeling van uw sollicitatie.

Indien de sollicitatie succesvol is, worden de door u ingediende gegevens op basis van § 26 BDSG-nieuw en art. 6 lid 1 punt b) AVG ten behoeve van de uitvoering van de dienstbetrekking opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen.

Bewaringstermijn van de gegevens

Indien wij u geen baan kunnen aanbieden, u een aangeboden baan afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de door u doorgegeven gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen (art. 6, lid 1 punt f) AVG) tot maximaal 6 maanden vanaf de beëindiging van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) bij ons te bewaren. Vervolgens worden de gegevens gewist en de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. De bewaring dient met name bewijsdoeleinden in het geval van een rechtsgeding. Indien duidelijk is dat de gegevens na afloop van de termijn van 6 maanden nodig zullen zijn (bijv. op grond van een dreigend of aanhangig rechtsgeding), vindt een wissing pas plaats als het doel voor de verdere bewaring vervalt.

Een langere bewaring kan bovendien plaatsvinden als u een overeenkomstige toestemming (art. 6 lid 1 punt a) AVG) hebt verleend of als de wissing in strijd is met wettelijke bewaarplichten.

11. E-mailcommunicatie

Verplichte informatie conform artikel 13 AVG 

In het geval van het eerste contact zijn wij conform art. 12, 13 AVG verplicht u de volgende verplichte informatie inzake gegevensbescherming ter beschikking te stellen: Als u per e-mail contact met ons opneemt, verwerken wij uw persoonsgegevens slechts voor zover bij de verwerking een gerechtvaardigd belang bestaat (art. 6 lid 1 punt f) AVG), u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 punt a) AVG), de verwerking nodig is voor de voorbereiding, het tot stand brengen, de inhoudelijke inrichting of de wijziging van een rechtsbetrekking tussen u en ons (art. 6 lid 1 punt b) AVG) of een andere rechtsnorm de verwerking toestaat.

Uw persoonsgegevens blijven bij ons, tot u ons om de wissing verzoekt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na afgesloten behandeling van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – met name fiscaal- en handelsrechtelijke bewaringstermijnen – blijven onaangetast. U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te krijgen over herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt bovendien een recht van bezwaar, op overdraagbaarheid van gegevens en een recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Verder kunt u de rectificatie, de wissing en onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verlangen. Onze functionaris voor gegevensbescherming bereikt u op het adres privacy(at)nemesisconsulting.de.

Productzoeker

In 3 stappen naar uw oplossing

Newsletter

Blijf op de hoogte!